საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
წლიური ანგარიში 2018

სსიპ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის წლიური ანგარიში 2018

 

ქართულ ენაზე 

- გადმოწერა / გახსნა

 

ინგლისურ ენაზე (ENG) 

- გადმოწერა / გახსნა

12-04-2019