×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება სრულად ამოქმედდა!

01-07-2016