×
საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
ნატოს დღეები იწყება!

აღნიშნე ნატოს დღეები ჩვენთან ერთად!
#ნატოსდღეები2017

 

24-03-2017