საინფორმაციო ცენტრი
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ
დირექტორი
დირექტორის მოადგილე
ნატოს შესახებ საზოგადოების ინფორმირების სამსახური
ევროკავშირის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების სამსახური
რეგიონული წარმომადგენლობების კოორდინირების სამსახური
პროექტების განხორციელების სამსახური
რეგიონული ბიუროები